FOR KAVLIFONDET HANDLER EIERSKAPET UTELUKKENDE OM Å SKAPE VERDIER SOM KAN SETTES I GODT ALLMENNYTTIG ARBEID

GODE FORMÅL I INN- OG UTLAND: Kavlifondet er et norsk allmennyttig fond som støtter forskning, kultur og humanitært arbeid i inn- og utland. Fondet – som ble etablert i 1962 av Knut Kavli, sønn av Kavlikonsernets grunnlegger Olav Kavli – har i perioden 2009–2016 delt ut over 250 millioner kroner til ulike formål.

INDUSTRIEIER: Fondet henter sine inntekter fra sitt eierskap i Kavlikonsernet (Kavli Holding) – et norskbasert milliardkonsern med virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I Norge står matvarekonsernet bak selskapene O. Kavli og Q-Meieriene, med kjente merkevarer som Kavli smøreost, Q-melk, Skyr, Korni og HaPå.

ANNERLEDES EIERFORM: Kavlifondet representerer en annerledes eierskapsform enn det som er vanlig i den norske dagligvarebransjen. For Kavlifondet handler nemlig eierskapet utelukkende om å skape verdier som kan gis til gode formål, og alt som ikke reinvesteres i konsernet blir utbetalt som utbytte til fondet. Eierskapet forplikter samtidig Kavlifondet til å bidra på best mulig måte til Kavlikonsernets utvikling.

ØKTE UTBETALINGER: Utbetalingene fra Kavlifondet har økt jevnt de siste årene. Mens Fondet i 2006 utbetalte 6,2 millioner kroner til ulike formål, var dette økt til rekordhøye 65 millioner i 2016 mot 58,2 i 2015. Som en tommelfingerregel fordeler man 60 prosent av utbetalingene på humanitært arbeid, 30 prosent på forskning og 10 prosent på kultur. Geografisk gis seksti prosent til formål i de landene der Kavli har egen virksomhet og resten i Afrika sør for Sahara og i Sørøst-Asia. I 2015 bevilget Kavlifondet penger til 54 prosjekter i 21 land.

STYRE OG ADMINISTRASJON: Kavlifondets bevilgninger behandles og besluttes av fondets styre. Styret ledes i dag av Aksel Mjøs. Øvrige styremedlemmer er Solfrid Lind, Dag J. Opedal og Silvija Seres. Daglig leder i Kavlifondet er Inger Elise Iversen.

 

KULTURSTØTTE 2016

Av Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet

Styret i Kavlifondet har lagt en tydelig utdelingsstrategi i forhold til formål, geografi og tema. Seksti prosent av utdelingene går til humanitære prosjekter, 30 prosent til forskning og 10 prosent til kultur.

Kavlifondet ønsker gjennom sin kulturstøtte å støtte unge musikktalenter, samt prosjekter som gir unge og eldre tilgang til gode kulturopplevelser.

 

Utvikling av unge musikk talenter

Fondet ønsker å styrke rekrutteringen til norske symfoniorkestre og støtter derfor prosjekter som gir nyttig erfaring for norske musikkstudenter. I tillegg til det samarbeidet Kavlifondet har med Vinterfestspill i Bergstaden om Konstknekt, støtter vi i dag flere nordiske talentutviklingsprogrammer: De Unges Konsert, Talentprogrammet Unge Stemmer, Ungdomssymfonikerne, Orkester Norden, Nordisk Orkesterakademi og Ungdommens Barokkorkester. Vi støttet i 2014 etableringen av Senter for talentutvikling i regi av Barratt Due, og bidro med treårig støtte til etableringen av Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, et samhandlingsprosjekt med flere talentutviklingsprogram, orkester og høyere musikkinstitusjoner i Vest-Norge. Prosjektene skal gi våre unge talenter orkestererfaring og på sikt sikre rekruttering av solister og orkestermusikere til norske symfoniorkestre.

 

Vår kulturstøtte er rettet mot barn og unge

Vi ønsker å gi barn og unge gode musikkopplevelser og samarbeider med ulike musikkinstitusjoner i Norden og Storbritannia, for eksempel The Sage Gateshead i England. I tillegg samarbeider vi med Oseanas Friskunst-prosjekt i Os hvor en ser på hvordan en bedre kan utnytte ressurser i kulturhus, skole og kommune. Ønsket er å inkludere skole i det allerede eksisterende kulturlivet. Hardanger Musikkfest gjør dette, og Kavlifondet støtter derfor festivalens barne- og ungdomsprogram. Deres Stjernedryss-konsept omfatter lærere, barnehagebarn, elever på grunn- og videregående skoler i Ullensvang, Eidfjord og Odda. 1200 barn deltok på festivalen i 2016. Neste års festival heter Nybrott, og Vitenskapsopera er et barne- og ungdomsprosjektet som allerede er startet og vil pågå frem til festivalstart 1. juni. Bergen Nasjonale Opera bidrar som rådgivere for festivalen, og Unge Stemmer (støttet av Fondet) skal gjøre skolebesøk og gi flere konserter gjennom året.

Vi har i fem år vært hovedsamarbeidspartner for flere sårbare kammermusikkfestivaler som Vinterfestspill i Bergstaden, Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, Risør Kammermusikkfest og i de siste årene også Trondheim Internasjonale Kammermusikkfest og Stavanger Internasjonale Kammermusikkfests utviklingstilbud til unge talenter.

 

Kobling av prosjekter

Målet er at prosjektene gjensidig forsterker hverandre. Vi kobler ofte våre ulike samarbeidspartnere og ønsker å inspirere og tilrettelegge for kompetansedeling. Av den grunn støtter vi ofte kulturelle og humanitære formidlingsprosjekter. Eksempler på dette kan være støtten vi har gitt Audun Myskja som har oppnådd gode resultater ved å bruke musikk i behandlingen av personer med demens. Nå støtter vi Myskjas arbeid slik at det dokumenteres og gjøres tilgjengelig i stor skala.

Kavlifondet tar gjerne rollen som “fødselshjelper” i prosjekter som innledningsvis vanskelig lar seg finansiere. Vår rolle er ofte iverksettelse og å bygge bro til annen finansiering. Et eksempel på dette er Gulljazz, der ildsjelen Birgit Skogen med oppstartmidler fra oss klarte å etablere Gulljazz som en side-festival på sykehjem i forbindelse med Moldejazz, Oslo Jazzfestival og Maijazz i Stavanger. Her har Skogen utfordret kommuneadministrasjonen og politikere som nå ser at dette private, kulturelle initiativet gir en viktig merverdi til sykehjemsbeboere og deres pårørende. Gulljazz er et godt eksempel på hvordan myndigheter, sosiale innovatører og lokalsamfunn, og i dette tilfellet Kavlifondet, kan samarbeide. I dag klarer Gulljazz seg uten vår støtte.

 

Kulturbasert næring

I fire år har vi bidratt til etablering og styrking av Bjerksted 1B1 ensemble som er en innovativ og spennende aktør innen kulturbasert næring. Under ledelse av Jan Bjørangers strykeensemble gis unge talenter fra universitetene i Agder, Stavanger og Griegakademiet mulighet til å utvikle seg og ta del i nasjonale og internasjonale musikkeventyr. Dette prosjektet har også en pilar som engasjerer videregående skoler og kulturskoler og derigjennom stimulerer det viktige vertikale talentutviklingsløpet. Prosjektet ble i fjor valgt av Talent Norge som deres første støtteprosjekt.

 

Sosial tematisk kulturstøtte

Vi ønsker å gi gode musikkopplevelser til eldre og til personer med demens og henter derfor ut elementer fra kulturprosjektene vi støtter. Et eksempel er Festspillene i Bergen der vi tillater oss å stille krav om at vår støtte skal sikre at fullverdig festspillmusikk bringes ut til flere av byens sykehus, sykehjem og eldresenter. Videre kjøper vi 1000 billetter som vi gir til Røde Kors, Fattighuset, SOS barnebyer, Way Back og Robin Hood Huset, slik at sårbare mennesker sammen med ledsager kan komme på et ønsket festspillarrangement.

Andre viktige samfunnsutfordringer vi gjennom vår kulturstøtte forsøker å støtte opp om, er viktig inkluderingsarbeid og kulturell støtte til vanskeligstilte. Vi støtter gjerne prosjekter som bruker musikk som inkluderingsverktøy. Her kan nevnes Nordnorsk Jazzenters etablering av piloten Flere Farger i Sommerland i Bodø¸ i sommer. KORET, et Oslo-basert kor med sosial og spesielt aktuell profil rettet mot asylmottak i Oslo, er et annet eksempel. Vi var også sterkt medvirkende til Kari Saanums teaterforestilling om barnefattigdom i Norge, “Alle har så mye”.

Ved å jobbe målrettet og fokusert kan Kavlifondet i større grad bidra til realiseringen av viktige samfunnsmessige kulturformål og vi samarbeider gjerne slik at vi i fellesskap kan oppnå bedre resultater og større samfunnsmessig avkastning.