KAVLIFONDETS EIERSKAP HANDLER UTELUKKENDE OM Å SKAPE VERDIER FOR GODE FORMÅL

GODE FORMÅL I INN- OG UTLAND: Kavlifondet er et norsk allmennyttig fond som støtter forskning, kultur og humanitært arbeid i inn- og utland. Fondet ble etablert i 1962 av Knut Kavli, sønn av Kavlikonsernets grunnlegger Olav Kavli. Siden 2008 har Kavlifondet delt ut rundt 500 millioner kroner til ulike formål.

MATVAREPRODUKSJON MED MENING: Kavlifondet har sine inntekter som eneeier av selskapene i Kavlikonsernet, et helnorsk milliardkonsern med virksomheter innen matvareproduksjon i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I Norge eier Kavlifondet selskapene O. Kavli og Q-Meieriene, med kjente merkevarer som Kavli smøreost, Kavli Kaviar, Q-melk, Skyr, Korni og HaPå.

EN ANNERLEDES EIER: Kavlifondet representerer med dette en annerledes, og i Norge, unik eierskapsform. For Kavlifondet handler nemlig eierskapet overordnet om å skape verdier som skal deles ut til gode, allmennyttige formål. Alt overskudd som ikke reinvesteres i konsernet blir utbetalt som utbytte til fondet. Eierskapet forplikter samtidig Kavlifondet til å bidra på best mulig måte til Kavlikonsernets utvikling.

ØKTE UTBETALINGER: Tildelingene fra Kavlifondet har økt jevnt de siste årene. I 2006 utbetalte fondet 6,2 millioner kroner til gode formål. I 2017 var dette økt til 82 millioner kroner, og i 2018 vil det deles ut omlag 125 millioner kroner.

60 prosent av tildelingene går til humanitært arbeid, 30 prosent til forskning og 10 prosent til kultur. Geografisk gis 60 prosent til formål i de landene der Kavlikonsernet har virksomhet, resten til ulike utviklingsprosjekter i Afrika sør for Sahara, Sør-Asia og Sørøst-Asia. I august 2018 støtter fondet 78 pågående prosjekter som samlet har fått støtte til en verdi av 171 millioner kroner.

STYRE OG ADMINISTRASJON: Kavlifondets bevilgninger behandles og besluttes av fondets styre. Styret ledes i dag av Aksel Mjøs. Øvrige styremedlemmer er Solfrid Lind, Dag J. Opedal og Silvija Seres. Daglig leder i Kavlifondet er Inger Elise Iversen.

 

KAVLIFONDETS KULTURSTØTTE

Gjennom vår kulturstøtte ønsker Kavlifondet å støtte og løfte frem unge musikktalenter, og bidra til prosjekter som gir flere i vårt samfunn tilgang til gode kulturopplevelser, og muligheten til å skape og utøve kultur.


Utvikling av unge musikk talenter
Fondet ønsker å styrke rekrutteringen til norske symfoniorkestre og støtter derfor prosjekter som gir nyttig erfaring for norske musikkstudenter. I tillegg til det samarbeidet Kavlifondet har med Vinterfestspill i Bergstaden om Konstknekt, støtter vi i dag flere nordiske talentutviklingsprogrammer som blant annet De Unges Konsert og Talentprogrammet Unge Stemmer og Ungdomssymfonikerne. Vi støttet i 2014 etableringen av Senter for talentutvikling i regi av Barratt Due, og har bidratt med støtte til etableringen av Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, et samhandlingsprosjekt med flere talentutviklingsprogram, orkester og høyere musikkinstitusjoner i Vest-Norge. Prosjektene skal gi våre unge talenter orkestererfaring og på sikt sikre rekruttering av solister og orkestermusikere til norske symfoniorkestre.


Vår kulturstøtte er rettet mot barn og unge
Vi ønsker å gi barn og unge gode musikkopplevelser og samarbeider med ulike musikkinstitusjoner i Norden og Storbritannia, som for eksempel The Sage Gateshead i England. Vi har i flere år samarbeidet med Oseanas Friskunst-prosjekt i Os for å bedre utnytte ressurser i kulturhus, skole og kommune. Nå har dette blitt et nasjonalt prosjekt i samarbeid med Norske Kulturhus der målet er å inkludere grunnskole og kulturskole i det allerede eksisterende kulturtilbudet ved kulturhusene.

Vi har i mange år vært hovedsamarbeidspartner for flere kammermusikkfestivaler som Vinterfestspill i Bergstaden og Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest. De siste årene er vi også blant hovedstøttespillerne for Trondheim Internasjonale Kammermusikkfest og deres talentutviklingsprogram.


Kobling av prosjekter
Målet er at prosjektene gjensidig skal forsterke hverandre. Vi kobler ofte våre ulike samarbeidspartnere og ønsker å inspirere og tilrettelegge for kompetansedeling. Av den grunn støtter vi ofte kulturelle og humanitære formidlingsprosjekter. Eksempler på dette kan være støtten vi har gitt Audun Myskja som har oppnådd gode resultater ved å bruke musikk i behandlingen av personer med demens. Nå støtter vi Myskjas arbeid slik at det dokumenteres og gjøres tilgjengelig i stor skala.

Kavlifondet tar gjerne rollen som “fødselshjelper” i prosjekter som innledningsvis vanskelig lar seg finansiere. Vår rolle er ofte iverksettelse og å bygge bro til annen finansiering. Et eksempel på dette er Gulljazz, der ildsjelen Birgit Skogen med oppstartmidler fra oss klarte å etablere Gulljazz som en side-festival på sykehjem i forbindelse med Moldejazz, Oslo Jazzfestival og Maijazz i Stavanger.


Sosial tematisk kulturstøtte
Vi ønsker å gi gode musikkopplevelser til eldre og til personer med demens. Et eksempel er Festspillene i Bergen der vår støtte til Festspillkollektivet skal sikre at fullverdige festspillarrangement bringes ut til flere av byens sykehus, sykehjem og eldresenter. Videre kjøper vi 1000 billetter som vi gir til Røde Kors, Fattighuset, SOS barnebyer, Way Back og Robin Hood Huset, slik at deres brukere sammen med ledsager kan komme på et ønsket festspillarrangement.

Andre viktige samfunnsutfordringer vi gjennom vår kulturstøtte vil støtte opp om, er inkluderingsarbeid spesielt for barn og unge, og forskjellige typer kulturelle tiltak rettet mot vanskeligstilte. Vi støtter gjerne prosjekter som bruker musikk som inkluderingsverktøy. Her kan nevnes Fargespill i flere norske byer, Kultur i gamle Oslo og Norges Musikkorpsforbunds ferietilbud FeriePULSE. Tidligere har vi støttet Nordnorsk Jazzenters etablering av piloten «Flere Farger i Sommerland» i Bodø. KORET, et Oslo-basert kor med sosial og spesielt aktuell profil rettet mot asylmottak i Oslo, er et annet eksempel. Vi var også sterkt medvirkende til Kari Saanums teaterforestilling om barnefattigdom i Norge, “Alle har så mye”.

Ved å jobbe målrettet og fokusert kan Kavlifondet bidra til realiseringen av viktige kulturformål, gjøre terskelen for å få gode kulturopplevelser lavere, og det å skape og utøve kultur tilgjengelig for flere. Vi samarbeider gjerne med andre aktører slik at vi i fellesskap kan oppnå bedre resultater og mest mulig avkastning for enkeltmennesker, fellesskap og samfunn.